Kim jest Notariusz i co robi Notariusz.

Notariusz, wielokrotnie zwany również rejentem (wywodzi się od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – osoba mianowana przez ministra sprawiedliwości. Rejent jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Czynności notarialne

Rejent za swoje czynności pobiera opłatę nazywaną taksą notarialną. Wysokość tej opłaty jest ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wymiar opłaty jest uzależniona od typu działania oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, obciąża i odprowadza do sądu opłaty sądowe.
Potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty trzeba dostarczyć do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów zezwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Jakie dokumenty powinno się złożyć do rejenta

Dokumenty należy dostarczyć w oryginale. Notariusz przeprowadzi analizy ich prawidłowości, oceni również, czy tworzą wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym ochroną praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.